Vážené kolegyně, vážení kolegové,

obracím se na Vás se žádostí o vyplnění dotazníku zaměřeného na Průzkum veřejného mínění o názorech obyvatel Kraje Vysočina na kriminalitu, prevenci kriminality a kyberkriminalitu 2020. Průzkum bude v našem kraji probíhat od počátku června až do konce srpna formou online dotazníku,  který je dostupný pod následujícím odkazem: https://kraj-vysocina-kriminalita-pr.vyplnto.cz/

Průzkum veřejného mínění mezi občany se na Vysočině realizuje už potřetí a naposledy se uskutečnil v roce 2016. Kraj Vysočina ho organizuje pravidelně ve čtyřletých cyklech a sesbíraná data budou sloužit k tvorbě strategického dokumentu Koncepce prevence kriminality Kraje Vysočina na období 2021–2025 .

Zároveň Vás prosím o šíření informace o průzkumu veřejného mínění mezi organizace, se kterými spolupracujete/příbuzné a přátele, tak abychom získali maximální vzorek respondentů a v připravované koncepci kriminality zohlednili názory co nejširší cílové skupiny.

Děkuji za Vaši vstřícnost a Vaše zapojení do tohoto průzkumu.

Na Krajském úřadě Kraje Vysočina má tuto agendu na starosti Mgr. Andrea Pohanová, úředník na úseku prevence kriminality a koordinátor integrace cizinců, odbor sekretariátu hejtmana, oddělení krizového řízení a bezpečnosti http://extranet.kr-vysocina.cz/telefon/osoba/pohanova.

Zdeněk Kadlec
ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina

Velikost písma
Kontrast