1) Oficiální název

Obec Babice

2) Důvod a způsob založení

Obec Babice vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c/ zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním subjektu Obec Babice je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony. (zejména zák. č. 128/2000 Sb  o obcích).

Nadřízeným správním orgánem je Krajský úřad Vysočina.

3) Organizační struktura

Obec Babice má volené zastupitelstvo obce, starostu a místostarostu. Zastupitelstvo obce zřídilo výbory finanční a kontrolní.

4) Kontaktní spojení

Obec Babice  Babice č.3  675 44 Lesonice

Úřední hodiny: čtvrtek 18:00 – 20:00 hodin

Mobil: 725 101 303  Petra Černá
E-mail: info@obecbabice.eu
http://www.obecbabice.eu

E-podatelna:  info@obecbabice.eu

Identifikátor datové schránky:  u9fbter

5) Případné platby můžete poukázat

Bankovní spojení pro bezhotovostní platby.

Číslo účtu:  15125711 / 0100

6) IČ

Identifikační číslo organizace (IČ): 00375357

7) DIČ

Daňové identifikační číslo (DIČ): nejsme plátci DPH

8) Rozpočet v tomto a předchozím roce

Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok.

9) Žádosti o informace

Pro získání potřebných informací kontaktujte úřad obce nebo e-podatelnu.

10) Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možno podat:

 • Písemně
 • Osobně
 • E-mailem
 • Elektronickým podáním
 • Telefonicky

11) Opravné prostředky

Odvolání:

 • Proti rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, které se řeší ve správním řízení podle zákona č. 500/2004 Sb. v platném znění.

12) Formuláře

Formuláře ke stažení najdete na stránkách Ministerstva vnitra ČR nebo osobně na úřadu.

13) Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Návody pro řešení běžných životních situací včetně potřebných formulářů, nebo jejich vzorů, naleznete především na stránkách portálu veřejné správy České republiky.

O informace pro řešení životních situací můžete požádat na místním úřadu, osobně nebo elektronicky.

Místní životní situace jsou řešeny především obecními vyhláškami a zprávami pro občany, zveřejněnými na úřední desce.

14) Nejdůležitější předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž Obec Babice rozhoduje.

Ústava České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.)
Listina základních práv a svobod (usnesení č. 2/1993 Sb.)
Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří především následující zákonné normy v platném znění včetně pozdějších změn a doplňků:

 • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 273/2008 Sb. o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
 • zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Tyto zákonné normy jsou doplněny vyhláškami a nařízeními.

 • Vláda ČR s odkazy na jednotlivá ministerstva www.vlada.cz.
 • Úplné znění zákonů lze získat na adrese.

15) Sazebník úhrad za poskytování informací

Obec Babice je oprávněna žádat v souvislosti s poskytováním informací úhradu ve výši nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací, může rovněž podmínit vydání informací zaplacením úhrady nebo zálohy.

16) Licenční smlouvy

Licenční smlouvy nejsou při poskytování informací uplatňovány.

17) Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb.

Výroční zprávy za předchozí roky jsou zveřejněny v samostatné sekci na úřední desce.

18) Seznam organizací

Obec Babice není zřizovatelen žádného spolku ani sdružení.

Velikost písma
Kontrast