Povinně zveřejňované informace

1) Oficiální název

 • Obec Babice

2) Důvod a způsob založení

 • Obec Babice vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c/ zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
 • Posláním subjektu Obec Babice je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony. (zejména zák. č. 128/2000 Sb o obcích).
 • Nadřízeným správním orgánem je Krajský úřad Vysočina.

3) Organizační struktura

 • Obec Babice má volené zastupitelstvo obce, starostu a místostarostu. 
 • Zastupitelstvo obce zřídilo výbory finanční a kontrolní.

4) Kontaktní spojení

5) Případné platby můžete poukázat

 • Bankovní spojení pro bezhotovostní platby.: Číslo účtu: 15125711 / 0100 

6) IČ

 • Identifikační číslo organizace (IČ): 00375357

7) DIČ

 • Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ00375357 

8) Rozpočet v tomto a předchozím roce

 • Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok.

9) Žádosti o informace

 • Pro získání potřebných informací kontaktujte úřad obce nebo e-podatelnu.

10) Příjem žádostí a dalších podání

 • Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možno podat:
  • Písemně 
  • Osobně 
  • E-mailem 
  • Elektronickým podáním 
  • Telefonicky

11) Opravné prostředky

 • Odvolání: Proti rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, které se řeší ve správním řízení podle zákona č. 500/2004 Sb. v platném znění.

12) Formuláře

 • Formuláře ke stažení najdete na stránkách Ministerstva vnitra ČR nebo osobně na úřadu.

13) Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

 • Návody pro řešení běžných životních situací včetně potřebných formulářů, nebo jejich vzorů, naleznete především na stránkách portálu veřejné správy České republiky.
 • O informace pro řešení životních situací můžete požádat na místním úřadu, osobně nebo elektronicky.
 • Místní životní situace jsou řešeny především obecními vyhláškami a zprávami pro občany, zveřejněnými na úřední desce.

14) Nejdůležitější předpisy

 • Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž Obec Babice rozhoduje.
  • Ústava České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.)
  • Listina základních práv a svobod (usnesení č. 2/1993 Sb.)
  • Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří především následující zákonné normy v platném znění včetně pozdějších změn a doplňků: zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zák. č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích, ve znění pozdějších předpisů zák. č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů zák. č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů zák. č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů zák. č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů zák. č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů zák. č. 273/2008 Sb. o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů zák. č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování) zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Tyto zákonné normy jsou doplněny vyhláškami a nařízeními.
 • Vláda ČR s odkazy na jednotlivá ministerstva www.vlada.cz. Úplné znění zákonů lze získat na adrese.

15) Sazebník úhrad za poskytování informací

 • Obec Babice je oprávněna žádat v souvislosti s poskytováním informací úhradu ve výši nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací, může rovněž podmínit vydání informací zaplacením úhrady nebo zálohy.

16) Licenční smlouvy

 • Licenční smlouvy nejsou při poskytování informací uplatňovány.

17) Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb.

 • Výroční zprávy za předchozí roky jsou zveřejněny v samostatné sekci na úřední desce.

18) Seznam organizací

 • Obec Babice není zřizovatelen žádného spolku ani sdružení.